1927 - Truusje Meier

Recensie

In tekst

Tooneelvoorstelling.

Purmerend. Wij hebben Zondagavond in de schouwburgzaal "A???a" bijgewoond de toneel-voorstelling, welke door de Oostzaansche tooneelvereeniging werd gegeven op den feestavond van "Staatspensionneering". Die voorstelling had voor ons om verschillende redenen aantrekkelijkheid. In de eerste plaats komt die vereeniging uit de gemeente waar wij vroeger vele jaren aan tooneel spelen gedaan hebben en waren er nog spelers bij met wie wij vroeger hebben samen gespeeld.

Maar bovendien hadden wij een goede herinnering aan het vermakelijke blijspel "Gebroeders Kalkoen", dat vorig jaar hier door de Oostzaners zoo goed is gespeeld. En tenslotte haddden wij gehoord van het succes, dat zij nu elders behaald hebben met "Truusje Meier", een vroolijk spel in drie bedrijven, dat thans gespeeld zou worden.

Als wij nu een vergelijking gaan maken dan moet gezegd worden, dat wij stuk en spel van de vorige voorstelling over het geheel beter vonden. In elk geval heeft de opvoering van "De Kalkoentjes" ons meer geboeid.

Nu had men echter thans een grooten tegenslag, doordat mej. J. Lust, die een belangrijke rol vervulde, den vorigen dag ernstig ongesteld werd, zoodat een ander zonder voorbereiding moest invallen. En daardoor heeft natuurlijk het samenspel veel geleden, al dient opgemerkt, dat de rolkennis van Truusje Meier's vader ook wel wat te wenschen liet, waardoor óók de gewenschte vlotte gang soms even werd tegen gehouden. Doch nu moet wel in aanmerking genomen worden, dat het hier een vrij lastig speelstuk betreft, ook en vooral voor de twee hoofdpersonen: de lapjeskoopman Meier en zijn vrouw.

De moeilijk rol (ook omdat er weinig eer mee te behalen is) van mevrouw Meier werd best door mevrouw G. Dral-Derlagen gespeeld. Zij heeft een goede duidelijke uitspraak, beweegt zich goed en had van de opschepperige vouw een juiste opvatting, welke tot het einde goed werd volgenhouden. Haar spel heeft ons dan ook zeer voldaan.

De heer G. Dral had natuurlijk de grappige partij van den leuken ouden heer Meier voor zijn rekening genomen. Mij maakte er een goed type van en zorgde voor zeer lachwekkende tooneeltjes, vooral ook met den huwlijksmakelaar. Zijn spreken was soms wel eens onduidelijk, zoodat van zijn luimige opmerkingen wat verloren ging.

Een vrij belangrijke rol is ook die van den zoon des huizes. Deze is heel goed gespeeld door den heer K. Taams, die een eerste kracht van het gezelschap bleek te zijn. Zijn natuurlijk spel vooral trok onze aandacht.

En nu komen we tot Truusje Meier, die zooals reeds gezegd, plotseling door een invalster gespeeld moest worden.

Die moeilijke taak heeft mej. Van Kleef uitstekend vervuld. Hoewel zij den vorigen avond de rol kreeg en ook nog in een ander stuk te Oostzaan dien avond is opgetreden, heeft zij die Truusje op behoorlijke wijze voorgesteld.

Het viel op, dat zij over eenige tooneelroutine beschikt, waarmede zij zich dan goed door de moeilijkheden heeft heen geslagen. Wij willen haar echter opmerken dat zij even op haar uitspaak moet letten.

Overigens leverde mej. Van Kleef een prestatie welke bewondering afdwong en waarvoor zij door den voorzitter met woorden en door de talrijke toeschouwers met een krachtig geklap werd gehuldigd.

De aardige dankbare figuur van den huwelijksmakelaar werd uitgebeeld door C. de Boer, die dat koddige oude heertje mooi typeerde.

Prachtig vooral in het begin en met die lachscène's.

Mej. E de Boer, die mevrouw van Dijk had voor te stellen, deed dat wel verdienstelijk. Maar haar spreken vooral moest wat natuurlijker zijn, meer schakeering hebben.

De heer M. Kosse heeft heel goed den luitenant gespeeld en mej. G. de Boer was als de bijdehande dienstbode goed op dreef.

Verder werkten nog de heeren G. Rep, J. Posch en A. Windhouwer, alsmede een levende kip mede aan deze goede, vermakelijke tooneel-voorstelling.